Mój schowek (0)
Twoja pozycja w serwisie:  Start
Wybierz województwo
Miasto
Rodzaj obiektu
Rejon


tylko ze zdjęciami

tylko z opiniami

Twoje kategorie
 
Oferty Specjalne
Newsletter
W celu otrzymywania wiadomości o
nowościach na serwisie podaj swój adres email.



Kościół św. Jakuba Apostoła

Kategoria:Obiekty sakralne
Miejscowość:Częstochowa
Ulica: Kilińskiego 8
Poczta:42-202 Częstochowa
Telefon :34 324 11 87
Telefon kom:
Strona www: przejdź do strony
Lokalizacja:



Galeria

Opis

 Pierwszy kociół w. Jakuba Ap. został zbudowany w 1582 r. przez Jakuba Zalejskiego, przy drodze polnej wiod±cej z Częstochowy na Jasn± Górę. Kociół był drewniany. Przy nim umieszczono przytułek dla chorych pielgrzymów.
W 1642 r. o. Andrzej Gołdonowski, prowincjał Paulinów, rozebrał mocno już zniszczony drewniany kociół i zbudował na jego miejscu kociół murowany, a przy nim obszerny dom dla chorych pielgrzymów. W 1683 r. odwiedził ten kociół król Jan III Sobieski.
Przy tym kociele w 1786 r. osiadły SS. Mariawitki, zajmuj±ce się wychowaniem młodzieży oraz opiek± nad chorymi. Ich przełożona Paulina Jelec w 1861 r. wybudowała nieco dalej w kierunku Jasnej Góry, kociół pod wezwaniem Najwiętszego Imienia Maryi i klasztor, w którym siostry zamieszkały w 1862 r. Opiekowały się jednak dalej kociołem w. Jakuba. Jednak już w dwa lata póˇniej (1864) zgromadzenie uległo kasacie na mocy dekretu carskiego, a kociół Najwiętszego Imienia Maryi oraz kociół w. Jakuba stały się kociołami filialnymi parafii w. Zygmunta.
W 1869 r. władze carskie zburzyły kociół w. Jakuba. Burzyli go robotnicy rosyjscy, bo robotnicy polscy odmówili. Również robotnicy rosyjscy, sprowadzeni specjalnie do Częstochowy, wybudowali na jego miejscu cerkiew pod wezwaniem w. Cyryla i Metodego. W 1918 r. cerkiew przeszła w używanie Kocioła rzymskokatolickiego. ¦wi±tynia stała się znowu kociołem filialnym parafii w. Zygmunta, a równoczenie kociołem rektorackim i garnizonowym dla wojska polskiego. Przy kociele w. Jakuba biskup Teodor Kubina 28 sierpnia 1937 r. erygował pod tym samym wezwaniem parafię, wydzielon± z parafii w. Zygmunta i w. Rodziny. Przy kociele w. Jakuba istniała także parafia wojskowa p.w. w. Stanisława Kostki. Zaczęto też myleć o budowie nowego kocioła odpowiadaj±cego ródmieciu Częstochowy i wielkoci parafii, jednak na skutek trudnoci zwi±zanych z zatwierdzeniem planów, budowy nie można było rozpocz±ć. Ostatecznie jeden z projektów został zatwierdzony w lipcu 1939 r. Wybuch II wojny wiatowej uniemożliwił rozpoczęcie budowy. W dniu 1 lutego 1943 r. kociół w. Jakuba został przez Niemców zabrany katolikom i oddany nielicznej grupie prawosławnych. Parafia w. Jakuba przeniosła się z nabożeństwami do kocioła filialnego p.w. Najw. Imienia Maryi. W dniu 2 marca 1947 r. kociół w. Jakuba wrócił do parafii. Usunięto wtedy z niego bizantyjskie kopuły i nadano mu zewnętrznie wygl±d katolicki.
W latach 1957-1960 wybudowany został przy parafii dom parafialny, którego parafia dot±d nie miała. Rozwi±zał on sprawę mieszkań dla księży oraz problem sal katechetycznych. Budowę firmował - ks. proboszcz Wojciech Mondry, prowadził za wikariusz pomocniczy ks. Tadeusz Ojrzyński. Staraniem ks. T. Ojrzyńskiego, już jako proboszcza, w latach 1969-1974 przeprowadzono gruntowny remont kocioła, urz±dzono jego wnętrze, dano polichromię technikami: sgraffito i al fresco, któr± wykonały artystki mgr Maria Kozłowska i Zofia Szczerba. Urz±dzono w podziemiach kocioła zakrystię, dano nowe granitowe schody przy wszystkich wejciach do kocioła. Ks. Henryk B±biński w r. 1981 w rodkowej częci podziemia kocioła urz±dził kaplicę. Jego staraniem kupiono duży plac przy ul. Okólnej 113 dla projektowanej nowej parafii Nawiedzenia NMP. W latach 1982-83 zmieniono zniszczon± konstrukcję dachu kocioła a kociół przykryto blach± miedzian±. W latach 1986-87 wybudowano jednopiętrowy, duży dom gospodarczy. W roku 1991 otynkowano na nowo budynek plebanii przy ul. Kilińskiego 8. W 1991 r. biskup Stanisław Nowak wył±czył z terenu parafii now± jednostkę duszpastersk± - parafię Najwiętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Jesieni± 1991 i wiosn± 1992 zamontowano w kociele w. Jakuba cztery nowe witraże, przedstawiaj±ce proroków Starego Testamentu: Dawida, Izajasza, Jeremiasza i Daniela. Kociół katolicki odzyskał, pod względem prawnym, własnoć wi±tyni i działki ziemi nr 16/13 o powierzchni 0,7677 ha, przy Al. NMP 44, nr księgi wieczystej 66244, na podstawie decyzji wojewody częstochowskiego z dnia 30 kwietnia 1992 r., nr SO-IV-5710/7/92.
Staraniem kolejnego proboszcza – ks. Józefa Franelaka w 1994 r. przeprowadzono izolacje fundamentów, remont zakrystii. W następnych latach założono nowe nagłonienie i zainstalowano aparaturę elektryczn± sterowania dzwonami (1995), owietlono plac kocielny i sam± bryłę wi±tyni (1996), przeprowadzono renowację polichromii wi±tyni, krzesła wymieniono na dębowe ławy. Pod ławami zainstalowano ogrzewanie elektryczne, zmodernizowano owietlenie wnętrza (1997). 19 paˇdziernika 1997 r. abp St. Nowak dokonał uroczystego powięcenia kocioła (konsekracji). W 1998 r. powiększono powierzchnię użytkow± dolnej kaplicy, położono tam now± posadzkę, uzupełniono boazerię i meble. W 1999 r. wyłożono kostk± granitow± ci±gi pieszych przy kociele i na placu kocielnym, umocniono ogrodzenie, zamontowano nowe ławki przy kociele, uporz±dkowano cały plac. Przeprowadzono prace ubogacaj±ce wystrój dolnej kaplicy przygotowuj±c j± do wieczystej adoracji (elementy architektoniczne przedniej ciany i ołtarz wystawienia z marmuru, nowe ławki, ogrzewanie promiennikowe). Powięcona kaplica i zainaugurowana wieczysta adoracja Najwiętszej Eucharystii przez arcybiskupa Stanisława Nowaka 9 kwietnia 2000 r. jest pomnikiem i darem parafii na Jubileusz roku 2000 (dekret z 06.04.2000).
19.12.2000 r. J. E. Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak powołał now± parafię p.w. Narodzenia Pańskiego w Częstochowie, do której przeszli z par. ¦w. Jakuba mieszkańcy al. Wolnoci 2-10.
22.12.2000 r. Dekretem J. E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka zostały zmienione granice parafii ¦w. Jakuba w Częstochowie. Do par. ¦w. Stanisława Kostki zostali przył±czeni mieszkańcy: al. NMP 73, 75, 77, 79, 81; ul. Pułaskiego 1/3; ul. Stryjeńskiej – cała, obie strony; ul. Szymanowskiego 22A, 24.
Odnonie prac remontowych należy odnotować, że w roku 2001 zostały gruntownie odnowione i pomalowane zewnętrzne elewacje kocioła parafialnego, dzięki którym kociół nabrał jasnego i ciepłego kolorytu. Stał się przez to dobr± wizytówk± naszego miasta.
W roku 2002 zakończono prace przy renowacji bryły kocioła i przyst±piono do gruntownej renowacji drzwi wejciowych, które zakończono w roku 2003.
W roku 2003, w dniach 28 i 29 maja parafia przeżyła historyczne wydarzenie, nawiedzenie Obrazy Jezusa Miłosiernego. Od wielu lat nie notowano tak wielkiej liczby uczestników.
Na pocz±tku roku 2004 parafia posiada przygotowane projekty generalnego remontu Domu Parafialnego przy ul. Kilińskiego 8, ł±cznie z Decyzj± na rozpoczęcie prac.
S± też projekty nowych tablic przy kociele na informacje parafialne. Od wiosny rozpocznie się realizacja tych planów. 

Formularz kontaktowy

Termin od: Termin do:
Imię i nazwisko:E-mail:Telefon kontaktowy:
odśwież obrazekTekst z obrazka:
     


Udogodnienia dla gości



Opinie gości (0)

pokaż wszystkie


Noclegi w pobilżu

pokaż wszystkie



Noclegi w tej miejscowości

pokaż wszystkie


Noclegi w tym województwie

pokaż wszystkie




Copyright 2009-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone przez serwis Infoturystyka.pl
powrót na górę